nov 01 2017

Izgradnja stambenih objekata u Podgorici

U toku su pripremne radnje za  izgradnju budućeg stambenog objekta koji će se graditi na urbanističkim parcelama br. 78 i 2090/1084, DUP-a „Konik-Stari aerodrom” u Podgorica za zaposlene, članove sindikata, u MUP-a, Upravi policije, Agenciji za nacionalnu bezbjednost i Policijskoj akademiji.
 
Glavnim projektom predviđena je izgradnja dva stambena objekta i to:
- na UP 78 stambeni objekat sa 64 stambene jedinice i
- na UP 2090/1084 stambeni objekat sa 224 stambene jedinice.
Ukupno je planirana izgradnja 288 stambenih jedinica od čega su:
- 18 garsonjera, 
- 162 jednosobna stana i
- 108 dvosobnih stanova.
 
Početak izgradnje planiran je početkom novembra 2017. godine (čeka se elektoenergetska saglasnost),  a raspodjela stanova  koji pripadaju Sindikatu Uprave policije planira se početkom februara 2018. godine, nakon pribavljanja kompletne dokumentacije (dozvole i saglasnosti) i podjele po sindikalnim organizacijama u Podgorici.
 
Što se tiče uslova kreditiranja još uvijek ne možemo dati precizne informacije ali su one trenutno ovakve:
Sosiete generali banka (Podgorička) je u mogućnosti da da sljedeće kamatne stope u odnosu na trenutni bankarski sistem:
- kamatna stopa za stambeni kredit do 25 godina 3,99% sa euriborom, a fiksna bi bila 4,25% i to bez naplate obrade kredita koja se kreće 0,75% - 1%.
- kamatna stopa za keš kredit koji bi se uzimao kao učešće, koje će biti neophodno trenutno bi iznosila 5,40% 
- uslovima kreditiranja bi se dala mogućnost izbora sa životnim osiguranjem (bio bi najmanji mogući iznos) ili bez životnog osiguranja.
Takođe, spremni su da se eventualne kreditne obaveze budućih kupaca stana mogu refinansirati po najpovoljnijim kamatnim stopama i najdužem roku plaćanja.
Sve navedeno je podložno promjenama u zavisnosti od tržišta, a njihove predpostavke su da će kamatne stope ići za nijansu niže. Konkretna ponuda za stambene kredite bi se definisala kada zgrada bude spremna za useljenje pri čemu su optimisti vezano za odobravanje kredita službenicima Uprave policije.
Obzirom na ovaj i neke buduće projekte gdje banka vidi svoje interese, Sindikat je tražio odobravanje istig uslova kreditiranja za sve članove koji individualno podižu kreditna sredstva, što će biti definisano u narednom periodu.
 
Vijeća Stambenog fonda Sindikata bezbjedonosnih institucija Crne Gore (SBI CG) je donijelo Odluku o podjeli stambenih jedinica koja će se graditi na pomenutoj lokaciji.
 
STAMBENI FOND SINDIKATA
BEZBJEDNOSNIH INSTITUCIJA CRNE GORE
Vijeće Stambenog fonda Sindikata bezbjednosnih institucija Crne Gore, na sjednici održanoj dana 30.10.2017.god. donosi
ODLUKU
o podjeli stanbenih jedinica u zgradi SBI CG koja će se graditi na urbanističkim parcelama 78 i  2090/1084, DUP “Konik-Stari Aerodrom”-izmjene i dopune, u Podgorici
U odnosu na ranije utvrđenu procentualnu zastupljenost sindikata, članica Stambenog fonda SBI-a u odnosu na broj zaposlenih u tim organizacionim jedinicama, broj pripadajućih stambenih jedinica za projekat stambene izgradnje Stari aerodrom je:
  • Sindikat UP - 77% - 221,76 stana - 222 stana
  • Sindikat MUP-a – 13% - 37,44 stana - 37 stanova
  • Sindikat ANB - 7% - 20,16 stana - 20  stanova
  • Sindikat PA – 3% -8,64 stana - 9 stanova
SINDIKAT UPRAVE POLICIJE - 222 stana
Stambeni objekat UP 78 u potpunosti pripada Sindikatu Uprave policije. Broj stanova u ovom objektu je 64 stana ( 34 jednosobna i 30 dvosobnih).
Sindikatu Uprave policije u potpunosti pripadaju i stanovi u objektu UP 2090/1084 u ulazu 1 i ulazu 2, dok u ulazu 3 pripada većina stanova po prikazanoj šemi 1 i to:
-ulaz 1 - 48 stanova ( 25 jednosobna i 23 dvosobna)
-ulaz 2 - 64 stana ( 9 garsonjera, 39 jednosobnih i 16 dvosobnih)
-ulaz 3 - 46 stanova ( 6 garsonjera, 34 jednosobna i 6 dvosobnih)
 

ŠEMA  br. 1

ULAZ 3

Prizemlje

G2

D4a

J2a

J1

J1

J2a

   

Broj stana

113

114

115

116

117

118

   

I sprat

J1

J2a

       

J2a

J1

Broj stana

121

122

       

127

128

II sprat

J1

J2a

       

J2a

J1

Broj stana

129

130

       

135

136

III sprat

J1

J2a

   

G1

D4a

J2a

J1

Broj stana

137

138

   

141

142

143

144

IV sprat

J1

J2a

   

G1

D4a

J2a

J1

Broj stana

145

146

   

149

150

151

152

V sprat

J1

J2a

   

G1

D4a

J2a

J1

Broj stana

153

154

   

157

158

159

160

VI sprat

J1

J2a

 

J3

G1

D4a

J2a

J1

Broj stana

161

162

 

164

165

166

167

168

VII sprat

J1

J2a

 

J3

G1

D4a

J2a

J1

Broj stana

169

170

 

172

173

174

175

176

 
 
SINDIKAT MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA – 37 stanova
 
Sindikatu Ministarstva unutrašnjih poslova pripadaju stanovi u objektu UP 2090/1084 po prikazanoj šemi 2 i to:
-ulaz 3 – 1 stan (garsonjera) i
-ulaz 4 – 36 stanova (18 jednosobnih i 18 dvosobnih)
 

ŠEMA 2

ULAZ 3

ULAZ 4

Prizemlje

             

G1

D2

D1

J1

J2

J2

J1a

Broj stana

             

120

177

178

179

180

181

182

I sprat

                 

J2

J2

 

D2

D1

Broj stana

                 

184

185

 

187

188

II sprat

                 

J2

J2

 

D2

D1

Broj stana

                 

190

191

 

193

194

III sprat

                 

J2

J2

 

D2

D1

Broj stana

                 

196

197

 

199

200

IV sprat

                 

J2

J2

 

D2

D1

Broj stana

                 

202

203

 

205

206

V sprat

                 

J2

J2

 

D2

D1

Broj stana

                 

208

209

 

211

212

VI sprat

                 

J2

J2

D3

D2

D1

Broj stana

                 

214

215

216

217

218

VII sprat

                 

J2

J2

D3

D2

D1

Broj stana

                 

220

221

222

223

224

 
SINDIKAT AGENCIJE ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST – 20 stanova
 
Sindikatu Agencije za nacionalnu bezbjednost pripadaju stanovi u objektu UP 2090/1084 po prikazanoj šemi 3 i to:
 
ulaz 3 – 8 stanova (2 garsonjere, 1 jednosobni i  5 dvosobnih ) i
-ulaz 4 - 12stanova (7 jednosobnih i 5 dvosobnih)
 

ŠEMA 3

ULAZ 3

ULAZ 4

Prizemlje

                           

Broj stana

                           

I sprat

       

G1

D4a

   

J1

   

D3

   

Broj stana

       

125

126

   

183

   

186

   

II sprat

       

G1

D4a

   

J1

   

D3

   

Broj stana

       

133

134

   

189

   

192

   

III sprat

               

J1

   

D3

   

Broj stana

               

195

   

198

   

IV sprat

               

J1

   

D3

   

Broj stana

               

201

   

204

   

V sprat

   

D4

J3

       

J1

   

D3

   

Broj stana

   

155

156

       

207

   

210

   

VI sprat

   

D4

         

J1

         

Broj stana

   

163

         

213

         

VII sprat

   

D4

         

J1

         

Broj stana

   

171

         

219

         
 
SINDIKAT  POLICIJSKE  AKADEMIJE – 9 stanova
Sindikatu policijske akademije pripadaju stanovi u objektu UP 2090/1084 po prikazanoj šemi 4 i to:
 
-ulaz 3 – 9 stanova ( 4 jednosobna i  5 dvosobnih ).
                                                                              

ŠEMA 4

ULAZ 3

Prizemlje

           

D4

 

Broj stana

           

119

 

I sprat

   

D4

J3

       

Broj stana

   

123

124

       

II sprat

   

D4

J3

       

Broj stana

   

131

132

       

III sprat

   

D4

J3

       

Broj stana

   

139

140

       

IV sprat

   

D4

J3

       

Broj stana

   

147

148

       

V sprat

               

Broj stana

               

VI sprat

               

Broj stana

               

VII sprat

               

Broj stana

               
 
Sindikat bezbjedonosnih institucija
Vijeće Stambenog fonda
 
Sindikat Uprave policije