sep 23 2014

Saopštenje za medije 23.09.2014. godine

Saopštenje za medije 23.09.2014. godine

Cijeneći ulogu službenika policije u sistemu državne Uprave, kao i značaj poslova koji obavljaju, sigurni smo da njihov trenutni status po mnogim pitanjima ne odgovara objektivnim okolnostima.

Obzirom na ulogu i obavezu Sindikata da štititi prava svojih članova, a cijeneći i prepoznajući ugrožena zakonom propisana prava zaposlenih, Sindikat Uprave policije se obratio Ministrastvu Unutrašnjih poslova za preduzimanje zakonom propisanih mjera u cilju zaštite prava i interesa naših članova, kao i omogućavanja prava na povećanje ličnog dohodka.
Svjesni da se iz budžeta za ovu godinu teško mogu obezbijediti sredstva za pomenuto povećanje, neophodno je da se u budžetu za narednu godinu planiraju sredstva za povećanje plate u određenom procentu a što bi se obezbijedilo racionalnijom potrošnjom.

Smatramo da su osnovna prava zaposlenih i dalje ugrožena, a da situaciju možemo popraviti samo neposrednim pregovorima sa poslodavcem.

Sindikat Uprave policije je Ministarstvu finansija uputio zahtjev za realno povećanje zarada u policiji na način kreiranja pravednijeg sistema kroz Zakon o zaradama, kao i kroz unutrašnje rezerve. Ovakav zahtjev je realan shodno potpisanom Sporazumu o zaradama iz 2011 godine koji predviđa rast zarada pri povećanju budžeta od 3,50 odsto.

Materijalni status policijskog službenika je doveden na najniži mogući nivo u posljednjih nekoliko godina. Stoga je nerealno upoređivati potrošačku korpu sa njegovom platom još kada se uzmu u obzir činjenice da se ne vrši redovna isplata ostvarenog prekovremenog rada, da su ukinuti dodaci na zaradu, da je oporezovan topli obrok i regres, što u svakom slučaju policijske službenike dovodi na ivicu životne egzistencije.

Tražimo da se zarade zaposlenih u policiji odvoje od zarada u javnom sektoru kako bi smo se mogli boriti za povećanje zarada kroz Posebne kolektivne ugovore.

U toku su pregovori za izradu Posebnog kolektivnog ugovora iz oblasti policijskih poslova na koji način će se definisati prava na naknadu zarade, uvećanje zarade po osnovu posebnih uslova rada, težine i prirode posla, dodatke na zaradu i druga primanja, pravo na ostvarivanje radnog staža sa uvećanim trajanjem (benificirani radni staž), pripravnost kod kuće, naknadu troškova prevoza, otpremnine zbog odlaska u penziju, pomoći u slučaju smrti zaposlenog, smrti člana uže porodice, bolest člana porodice itd. a koja nijesu definisana Zakonom o zaradama i Uredbom o naknadama i drugim primanjima državnih službenika i namještenika.

Pored navedenog, potrebno je da se Sindikat direktno uključi u izradu novog Zakona o unutrašnjim poslovima, pogotovu u dijelu o pravima zaposlenih u policiji, kako bi se ispoštovala njihova, trenutno ugrožena, prava.

Rad policijskih službenika se bazira na zaštiti ustavnog poredka i zaštiti Ustavom zagarantovanih prava gradjana, ali se za njihov normalan rad ne obezbjeđuje ni minimum potrebnih uslova a koja su ugrožena zbog donošenja dijela zakonskih propisa i ukidanja dijela ovlašćenja, a posebnu težinu ima ukidanje ili nepoštovanje zakonskih propisa gdje je ugrožena sigurnost u obavljanju veoma odgovornih poslova.

Podgorica, dana 23.09.2014.godine

Predsjednik

Mladen Šuškavčević