jun 20 2018

Odlukom Glavnog odbora Sindikata Uprave policije Crne Gore na sjednici održanoj 16.02.2018. godine donijet je Zaključak o formiranju Centralne izbore komisije za izbore koji se imaju održati u Sindikalnim orgnizacijama čijima je organima istekao mandat. Odlukom Glavnog odbora imenovana je i Centralna izborna komisija u sastavu: Biljana Dulović- predsjednica i članovi Maja Dabović, Ana Radonjić, Dejan Živković i Veljko Maliković.

Izbori su raspisani u tri sindikalne organizacije i to: 
• SO CB Nikšić;
• SO CB Bijelo Polje i 
• SO OB Rožaje.

Centralna izborna komisija na sjednici održanoj 18. aprila 2018.godine u prostorijama Sindikata Uprave policije, sa početkom u 10,00 sati je razmotrila aktivnosti preduzete u dotadašnjem radu i dogovorene su aktivnosti za dalji rad. CIK je preduzela sve aktivnosti koje su u njenoj nadležnosti, shodno Pravilniku o izborima u Sindikatu Uprave policije. Materijal za glasanje je blagovremeno pripremljen i predat izbornim komisijama po sindikalnim organizacijama i obezbijeđene su glasačke kutije. Članovima Sindikata Uprave policije, koji su se obraćali članovima izborne komisije za instrukcije u postupanju prilikom izbora, blagovremeno je odgovoreno. Takođe je blagovremeno odgovoreno na pojedine žalbe koje su se odnosile uglavnom na predizborni proces i birački spisak.

Izbori u SO CB Nikšić su održani 12.04.2018.g., od 11h do 15h, na biračkom mjestu prostorijama CB Nikšić.NiksicPravo glasa u ovoj SO je imalo 192 člana, dok je ovo pravo iskoristolo 148 članova. Za predsjednika su bila prijavljena dva kandidata i to: Milić Slavko i Milović Slavko. Za članove predsjedništva se prijavilo sedam kandidata i to: Bojanić Luka, Ivanović Vladimir, Krivokapić Ratko, Marojević Predrag, Pićurić Radoje, Tomanović Predrag i Šćepanović Lazar. Prebrojavanjem važećih glasačkih listića utvrđeno je da je za predsjednika SO CB Nikšić izabran Slavko Milić sa 95 glasova, a za članove predsjedništva: Ivanović Vladimir sa 116 glasova, Pićurić Radoje sa 106 glasova, Bojanić Luka sa 100 glasova i Krivokapić Ratko sa 94 glasa.

Izbori u SO OB Rožaje su održani 17.04.2018.g., od 08h do 16h, na biračkom mjestu prostorijama OB Rožaje.

Rozaje

Pravo glasa u ovoj SO je imalo 49 člana, dok je ovo pravo iskoristilo 45 članova. Za predsjednika su bila prijavljena tri kandidata i to: Agović Mursel, Mujević Sanel i Murić Nermin.

Za članove predsjedništva su se prijavila četiri kandidata i to: Kurpejović Jasmin, Bibić Adnan, Šutković Bekrija i Šaljić Kemal.

Shodno dostavljenom izvještaju važećih glasačkih listića za predsjednika je bilo 45, a za člana predsjedništva 43.

            

Prebrojavanjem važećih glasačkih listića utvrđeno je da je za predsjednika SO OB Rožaje izabran Agović Mursel sa 25 glasova, a za članove predsjedništva: Kurpejović Jasmin sa 34 glasa i Bibić Adnan sa 21 glasom.  

 Izbori u SO CB Bijelo Polje su održani 25.04.2018.g., od 11h do 14h., na biračkom mjestu prostorijama CB Bijelo Polje.

Bijelo Polje

 Pravo glasa u ovoj SO je imalo 71 člana, dok je ovo     pravo iskoristolo 70 članova. Za predsjednika su bila   prijavljena dva kandidata i to: Barać Goran i   Krsmanović  Jagoš. Za članove predsjedništva se   prijavilo četiri kandidata i to: Lalević Miro, Šukurica   Elsad, Bojović Slavka i Jovanović Tomislav.

  Prebrojavanjem važećih glasačkih listića utvrđeno je da   je za predsjednika SO CB Bijelo Polje izabran Barać   Goran sa 39 glasova, a za članove predsjedništva:   Lalević Miro sa 47 glasova i Šukurica Elsad sa 34 glasa.

           

 

 

Nije bilo prigovora na tok i rezultate izbora u sve tri sindikalne organizacije.

 Izbore su povremeno nadgledali predstavnici Centralne izborne komisije Dejan Živković i Veljko Maliković, kojom prilikom nijesu uočene nepravilnosti. Obezbijeđena je tajnost glasanja, a glasanje je obavljeno u skladu sa aktima Sindikata.

BP

Izborne komisije sindikalnih organizacija su proglasile rezultate izbora u predviđenom roku, izvještaji o rezultatima izbora su dostavile Centralnoj izbornoj komisiji, a kompletan materijal stručnoj službi Sindikata.

Prateći kompletan tok izbora članovi Centralne izborne komisije dali su preporuke koje nijesu uticale na tok izbora, ali se moraju poštovati navedene odredbe Pravilnika..

Shodno Pavilniku o izborima u Sindikatu Uprave policije Glavni odbor propisuje datum održavanja izbora. Izbori se organizuju najkasnije do 30 dana prije isteka mandata članova organa i tijela. Organizovanje izbora nakon utvrđenih rokova i određivanje datuma održavanja od strane članova sindikalne organizacije ne utiče na regularnost izbora, ali je  preporuka da se ove odredbe Pravilnika poštuju.

Sindikat Uprave policije.

 

jun 07 2018

Jedan od zaključaka sa sjednice Glavnog odbora Sindikata Uprave policije održane 29.05.2018. godine u Podgorici jeste Zahtjev za hitan prijem delegacije Sindikata kod Ministra unutrašnjih poslova Melvudina Nuhodžića.

 Zahtjev za sazivanje hitnog sastanka

Zahtjev za sazivanje hitnog sastanka2

Sindikat Uprave policije

 

mar 27 2018

Poštovani članovi,

Obzirom da su se pojavile poteškoće oko pisanja zahtjeva za izdavanje potvrda u vezi Oglasa za rješava stambenih potreba, u prilogu ove objave možete preuzeti Obrasce za navedeni oglas.

Zahtjev koji se predaje u Upravi za imovinu, Vladinoj komisiji za stambena pitanja, predavati isključivo na pisarnici u novoj zgradi Vlade, ulica  Karađorđeva bb.

Zahtjev za izdavanje potvrde o dužini efektivnog radnog staža predati direktno Birou za kadrovske poslove u zgradi MUP-a, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.22.

Na arhivi MUP-a u staroj zgradi se predaju sledeći zahtjevi: Upravi policije, Birou za materijalne i stambene poslove, Birou za finansijske i računovodstvene poslove, Sindikatu MUP-a.

Na osnovu naloga Centralne komisije za rješavanje stambenih potreba Sindikata, članovi koji apliciraju za navedeni oglas potrebno je da pribave i potvrdu svog supružnika koji radi u državnom sektoru da isti nije riješio stambeno pitanje putem dobijanja kreditnih sredstava ili kupovinom stana pod povoljnim uslovima. 

Sindikat Uprave policije

mar 22 2018

Glavni odbor Sindikata je od pripadajuće kvote stanova u Podgorici, shodno odredbama važećeg Pravilnika, opredijelio tri stambene jedinice za raspodjelu članovima Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata. Za predmetna tri stana raspisan je poseban oglas na koji se mogu prijavljivati samo članovi Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata, koji su radno angažovani u Podgorici. Glavni odbor je takođe donio Odluku o raspisivanju oglasa za raspodjelu 6 kredita po 6.000,00 eura za članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata na nivou cijele Crne Gore.

Predsjednik Mladen Šuškavčević donio je Odluku o formiranju Posebne komisije za rješavanje stambenih potreba  članova Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama članova Sindikata Uprave policije.

Odluka o imenovanju komisije 6 kreditaPP

Centralna komisija za rješavanje stambenih potreba članova Sindikata Uprave policije raspisala je Oglas o raspodjeli  tri stambene jedinice za  članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata, koji su radno angažovani u Podgorici.

PPstanovi1PPstanovi2PPstanovi3

Kao što je gore navedeno, Glavni odbor je donio Odluku o raspisivanju Oglasa za raspodjelu kreditnih sredstava za  članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata i to raspodjelu 6 kredita po 6.000,00 eura. Na ovaj oglas se mogu prijavljivati članovi Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata na nivou cijele Crne Gore.

Odluka6kreditaPP

KreditiPP1KreditiPP2

 
Ovdje možete preuzeti: 
  • Obrazac broj 1 - Zahtjev za rješavanje stambenih potreba
  • Izjava o dodjeli stana
Sindikat Uprave policije.

 

mar 22 2018
Kako su dana 21.03.2018.godine objavljeni Oglasi za raspodjelu stambenih jedinica po sindikalnim organizacijama za članove Sindikata UP radno angažovanih u Podgorici a koji se grade na urbanističkim parcelama 78 i 2090/1084, DUP “Konik - Stari Aerodrom” u informišemo vas o postupku i načinu raspodjele.
U odnosu na ranije utvrđen procenat zastupljenost zaposlenih u MUP-u, Upravi policije, Agenciji za nacionalnu bezbjenost i Policijske akademije, izvršena je podjela 288 stanova (ukupno projektom predviđenih za gradnju) na sledeći način:
• Sindikatu UP pripalo je 222 stana ( 77% ); 
• Sindikatu MUP-a pripalo je 37 stanova ( 13% );
• Sindikatu ANB pripalo je 20 stanova ( 7% ) i 
• Sindikatu PA pripalo je 9 stanova ( 3% ).
Sindikatu Uprave policije su pripali stanovi u stambenom objektu na UP 78 (64 stana ) i stanovi u objektu na UP 2090/1084 (ulaz 1–48 stanova, ulaz 2–64 stana i ulaz 3-46 stanova).
Glavni odbor Sindikata (u daljem tekstu: Glavni odbor) je od pripadajuće kvote stanova, shodno odredbama važećeg Pravilnika, opredijelio tri stana za raspodjelu članovima Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata, dok je jedan stan opredijeljen shodno sudskoj presudi Osnovnog suda u Baru. Za predmetna tri stana raspisan je poseban oglas.
U sklopu ovih aktivnosti Glavni odbor je donio Odluku o raspisivanju oglasa za raspodjelu kreditnih sredstava za članove Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata i to raspodjelu 6 kredita po 6.000,00 eura. Na ovaj oglas se mogu prijavljivati članovi Fonda za pomoć djeci sa posebnim potrebama Sindikata na nivou cijele Crne Gore. 
 
Glavni odbor je takođe dao saglasnost da se obezbijedi novi kreditni aražman kod neke poslovne banke za raspodjelu kreditnih sredstava u Podgorici. Kako je za postupak raspodjele stambenih jedinica u Podgorici velika zaiteresovanost, nije bilo moguće organizovati raspodjelu kreditnih sredstava, pa je samim tim raspodjela kredita planirana krajem ove godine o čemu će biti više riječi u nekom novom saopšttenju.

Raspodjela 218 stambenih jedinica koje su planirane u postupku raspodjele podijeljene su Sindikalnim organizacijama koje teritorijalno pripadaju Podgorici a na osnovu ukupnog broja članova stambenog fonda.


Raspodjela stambenih jedinica po SO izvršena je na sledeći način:
SO Sektor Obezbjeđenja ličnosti i objekata je pripalo 52 stana (413 članova stambenog fonda)

SOLO1

SOLO2

SOLO3

SOLO4

SOLO5

 

SO Centar bezbjednosti Podgorica je pripalo 44 stana (345 članova stambenog fonda) 

CBPG1

CBPG2

CBPG3

CBPG4
SO Odjeljenje Granične bezbjednosti Tuzi je pripalo 22 stana (170 članova stambenog fonda)

OGBTuzi1

OGBTuzi2

OGBTuzi3

OGBTuzi4


SO Administracija MUP-a je pripalo 19 stanova (155 članova stambenog fonda) 

AdminMUP1

AdminMUP2

AdminMUP3

AdminMUP4


SO Sektor Kriminalističke policije pripalo 19 stanova (150 članova stambenog fonda) 

SKP1

SKP2

SKP3SKP4
SO Kriminalistička policija CB Podgorica pripalo 13 stanova (104 člana stambenog fonda) 

CBKrim1CBKrim2CBKrim3CBPG4

SO Posebna jedinica policije pripalo 13 stanova (100 članova stambenog fonda)

PJP1PJP2PJP3PJP4

SO Sektor Granične policije u sjedištu pripalo 10 stanova (82 člana stambenog fonda)

SGP1SGP2SGP3SGP4 
SO Uprava policije u sjedištu pripalo 10 stanova (78 člana stambenog fonda) 

UP1UP2

UP3UP4

SO Sektor policije Opšte nadležnosti pripalo 9 stanova (71 član stambenog fonda)

SPON1SPON2SPON3SPON4 
SO Specijalna antiteroristička jedinica pripalo 7 stanova (54 člana stambenog fonda)

SAJ1SAJ2SAJ3SAJ3SAJ3

 
U donjem dijelu objave možete preuzeti: 
  • Obrazac broj 1 - Zahtjev za rješavanje stambenih potreba
  • Izjava o dodjeli stana
Sindikat Uprave policije.
 
 
mar 07 2018

U susret 8.martu

Written by Published in Aktivnosti

Uvažene koleginice, u susret 8 martu, međunarodnom prazniku žena, Sindikat je za Vas obezbijedio skromnu novčanu naknadu u iznosu 25,00 eura koja će vam biti uplaćena na žiro račune u toku dana.

 

8mart

 

 

U ime Sindikata Uprave policije i u svoje lično ime želim puno zdravlja, sreće, porodičnog i kolegijalnog zadovoljastva...

 

 

 

 

          SUP CG 
        Predsjednik 
Mladen Šuškavčević

feb 28 2018
"Ima nešto u dnu duše moje, pružim ruke da ga dohvatim no vidim da bi mi za to trebale ruke duže od vasione.  
Pitaj NJEGA ko sam“.

Citatom Vladike Nikolaja Velimirovića, počinje i završava dokumentarni film reditelja Fahrudina Bečića, koji nosi naziv "MILO“, a u produkciji  Al Jazeera Balkans u nedelju je premijerno prikazan u Podgorici, na Velikoj sceni Crnogorskog narodnog pozorišta.

1 

Kako je kazao gospodin Bečić, ništa se u životu ne dešava slučajno, pa tako ni ovaj film nije slučajnost, već je to proizvod pozitivne vibracije, iskrene emocije i dobre energije.

2

Gospodin Bečić je izvršni producent na Al Jazeeri. Radi u elektronskim i štampanim medijima duže od tri i po decenije. Uredio je više od dvije hiljade TV emisija, napisao stotine autorskih tekstova i komentara. Autor je četiri knjige i tridesetak dokumentarnih reportaža i filmova. Dobio je više nagrada – za književnost, novinarstvo i dokumentarni film.

3

Glavni akter filma, Milo Šćekić je službenik Uprave policije i stipendista MUP-a Crne Gore. Student je druge godine Filozofskog fakulteta u Nikšiću, odsjek psihologija. Živi i radi u Kolašinu.
Šćekić izučava i poznaje svete knjige, Toru, Talmud, Kabalu, Kur’an Časni i Sveto pismo, istražuje budizam, citira Dostojevskog, Thomasa Manna i Goethea, Krležu i Andrića, analizira Njegoša, izučava, do pojedinosti, psihologiju Carla Gustava Junga, Frojda, Adlera, Melani Klajn. Otkriva uticaj svetih knjiga na Dantea i Teslu, na evropsku kulturu i civilizaciju, bavi se ezoterijom, metafizikom i filozofijom, govori poeziju....
Zaljubljenik je u prirodu i životinje, bavi se konjičkim sportom i humanitarnim radom. Svoja saznanja iz oblasti medicinske psihologije primjenjuje u radu sa djecom sa smetnjama iz spektra autizma.

4

"Kada sam pripremao temu za film, nedvosmisleno sam se odlučio da moja skromna saznanja i učenja u formi izvornog ISLAMA, predstavim prevashodno kroz prizmu autentično, religiozno, utemeljenog svjetonazora“, kazao je Šćekić.

5

"Poseban podstrek mi je davala činjenica da se možda baš na ovim prostorima najbolje osjeća pulsiranje i mikrokosmos gdje su se susreli hrišćanstvo i islam. Imao sam potrebu da jednima i drugima prenesem moja skormna učenja i saznanja i tako demistifikujem predrasude, razmišljanja i zablude, kao što su na primjer, aktuelno sekularni obrasci promišljanja termina "dzihad", "šehid", "ratnik Allaha", a da pri tom razdvojim religiozno od onog što je nespojiva kategorija sa tom spiritualnom sferom“.

6

"Sve ovo je motivisalo i inspirisalo moju želju i čežnju, svjestan ljepote, ali i osjetljivosti teme, da ipak pošaljem poruku o ljubavi, blistavoj i neprolaznoj, koja je ovjekovječena u kamenu i na kamenu“, zaključio je Šćekić.

7

"Ima nešto u dnu duše moje ............. Pitaj NJEGA ko sam.“

 

Sindikat Uprave policije.

feb 13 2018

Kako su javne konsultacije vezano za izradu Predloga zakona o unutrašnjim poslovima zakazane za četvrtak 15. februar i petak 16. februar, molimo sve zaiteresovane članove da se uključe u javnu raspravu i na taj način daju svoj doprinos za izradu krovnog akta za policiju. 
Obavještenje o konsultacijama istaknuto je na sajtu MUP-a: OVDJE

Vrijeme održavanja od 10h do 14h oba dana, mjesto održavanja: hotel Hilton, sala "Ksenija".

 

Sindikat Uprave policije.

jan 15 2018

Predstavljamo Vam ponude putovanja u periodu praznika Osmi Mart:

Mogućnost plaćanja na rate!


Planove i programe putovanja možete pogledati u prilogu kao i na sajtu: http://guliver.me/me/aranzmani/8-mart

 

Sindikat Uprave policije